dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ article

เนื่องจากหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ คือ รูปถ่ายใบหน้า และลายนิ้วมือ  ดังนั้นผู้ร้องฯ จึงต้องเดินทางไปสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

                                                                         


เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป

• แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ( Download )
• บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ร้องฯ ( สำเนา 1 ชุด)
• หนังสือเดินทางปัจจุบัน ( สำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการต่ออายุอย่างละ 1 ชุด )

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ร้องฯไม่สามารถนำเอกสารข้างต้นมาแสดงได้ ผู้ร้องฯ ต้องทำบันทึกชี้แจง เหตุขัดข้อง พร้อมทั้งนำเอกสารอื่นที่ยืนยันว่าผู้ร้องฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทยจริงมาแสดง อาทิ ใบขับขี่ไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป

เอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม :

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นผู้เยาว์

• ต้นฉบับสูติบัตรไทย ( สำเนา 1 ชุด )
• ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา-มารดาและผู้เยาว์ (สำเนาอย่างละ 1 ชุด)
• บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องมาลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศในแบบคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

หมายเหต
• กรณีที่บิดา หรือ มารดาไม่สามารถมาลงนามด้วยตนเองได้ ให้นำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม ที่ได้ลงนามต่อหน้า Notary Public ซึ่งรับรองลายมือชื่อบิดา หรือ มารดามาแสดงด้วย
• กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาพำนักอยู่ที่ประเทศไทย บิดา หรือ มารดาต้องไปทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทำผ่านที่ว่าการอำเภอ ( ในต่างจังหวัด )
• กรณีบิดาและมารดา จดทะเบียนหย่าแล้ว ผู้มีอำนาจปกครองบุตรจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว โดยต้องมีทะเบียนหย่าที่มีการบันทึกให้เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดงด้วย

** แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม ( Download ) **

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นข้าราชการหรือนักศึกษาที่ลาศึกษาต่อหรือได้รับทุน

• ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ให้ยื่นเรื่องและขอหนังสือรับรองจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ก่อน ( สำเนา 1 ชุด )
• ข้าราชการและนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อหรือให้ทุนการศึกษา ( สำเนา 1 ชุด )

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นพระภิกษุ

• สำเนามติมหาเถระสมาคมอนุมัติการออกหนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ ฉายา และนามสกุล
• หนังสือเดินทางปัจจุบัน ( สำเนา 1 ชุด)
• ใบสุทธิพระภิกษุ ( สำเนา 1 ชุด )
• ทะเบียนบ้าน/วัด ( สำเนา 1 ชุด )

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มละ  44  ดอลลาร์แคนาดา
(ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  40  ดอลลาร์แคนาดา และค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง 4 ดอลลาร์แคนาดา)

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคำร้อง
ผู้ร้องฯ สามารถรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ

• มารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
• ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
• ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุไว้ในแบบฟอร์มข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมประมาณ 15 ดอลลาร์แคนาดา ( สำหรับ 1 เล่ม ) เพื่อส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดเวลายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเวลา 13.30 -17.00 น. และกระบวนการบันทึกข้อมูลต้องใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีต่อคน จึประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง นัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข ( 604 ) 687-1143 เพื่อกำหนดวันและเวลานัดหมายก่อนล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มาโดยไม่ได้นัดหมายอาจไม่สามารถทำได้ในวันนั้นหากมีผู้นัดหมายล่วงหน้าเต็มแล้ว

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

• ข้อมูลที่ผู้ร้องฯ กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หากกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบพบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ได้แก่ คำนำหน้านาม(นางสาว หรือ นาง) ชื่อ(ในกรณีเปลี่ยนชื่อ) นามสกุล(ในกรณีที่สมรส หรือ หย่า) ก็จะส่งคำร้องฯ กลับเพื่อให้แก้ไข ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ร้องฯ อาจต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
• ในกรณีที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และสถานภาพการสมรสในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้ร้องฯ ต้องดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของตนที่ประเทศไทยให้ถูกต้องก่อนยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจาก ไม่อนุญาตให้แก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ได้ออกไปแล้ว ทั้งนี้ หากต่อมาภายหลังผู้ร้องฯ ประสงค์จะแก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ผู้ร้องฯ จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

หมายเหต หากผู้ร้องฯ ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยตนเองที่ ประเทศไทย ผู้ร้องฯ สามารถมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

** โปรดคลิ๊กดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ Electronic Passport **
PASSPORT

หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ article
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ article
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
TEL : 662-4101761-2,FAX : 662-4101760
e-mail : ablasiabusinesslink@gmail.com